Trọng Đạt

Trọng Đạt

Nhà báo

Phóng viên Công nghệ